احتمالا دارم به آرزوم میرسم... اگه خدا بخواد عازم سفرم.. سفری به شهر عشق... سفر کنار آقا... سفر به مشهد...