دیروز و امروز یکسره داشتم سر ساختمون کار میکردم... تمام تنم درد میکنه!! اما واقعا حس جالبی بود! حس زیبای مردانگی!!!
واقعا مرد بدون کار یک چیزش کمه!!!