با فرض اینکه همه کاندیدا ها دارن شعار میدن...

با این حساب حساب کنیم، باز قالیباف شعار هاش هم منطقی تره!!!