نگو آقا تو غیبته.. و همیشه تو حسرت ظهور بمونی...
هرکاری که میخوای بعد ظهورش انجام بدی همین الان انجام بده... هرتغییری که میخوای بعد ظهورش در خودت ایجاد کنی همین الان ایجاد کن... چرا که اگه میخوای اون موقع آقا تورو ببینه یا کنار آقا باشی... همین الان هم اون تورو میبینه و کنارت توی دلت هست... پس فکر کن داری کنار آقا با دشمناش میجنگی...