دارم پاسخ های دیدگاه هارو منتقل میکنم.. همیشه وقتی رزمنده نظر میذاره من توی انتقال پاسخ ها اشتباه میکنم!!!