انسان وقتی به دنیا میاد شروع به گریه کردن میکنه...
برای اینکه به دنیای سختی وارد شده..
وقتی میمیره هم گریه میکنه...
برای اینکه دست خالی از این دنیای سخت رفته...


زیاد توضیح نمیدم اینجا ولی خواب هم برادر مرگه.. چه فرقی بینشون هست؟