کار هرکس نیست خرمن کوفتن/ گاو نر میخواهد و مرد کهن...
خیلی ضرب المثل کامل و جای بحث داری هست...

خدایا یا دارای گاو نرمون کن،یا اینکه مرد کهنمون!!!