در تعجبم که چرا این همه مردم مادی گرا شدند؟

یک چیزایی هست که میخوام بگم اما حیف که بازدید کننده خواهر هم دارم...