دلم به شدت شهادت میخواهد.. خدایا من شهادت میخواهم.. خدایا توکه میشنوی حرف دلم را به آن "ن" که تو سوره قلم قسم خوردی بهت قسم میدهم که شهادت را نصیبم کن...