شهادت لاله هارا چیدنی کرد
به چشم دل، خدارا دیدنی کرد
ببوس ای خواهرم قبر برادر
شهادت،سنگ را بوسیدنی کرد