همه سوی خدا گردیده راهی
ولی من مانده ام با روسیاهی
همه رفتند و تنها مانده ام من
ز همراهان خود جا مانده ام من
چنان با ذکر مولا خو گرفتند
دلا! یاران عاشق زود رفتند
از این وادی،همه خوشنود رفتند
من و تو، مثل یک مرداب ماندیم
خوشا آنان که مثل رود رفتند...