هنگامی که شیپور جنگ نواخته میشود،مردان از نامردان تشخیص داده میشوند

دکتر چمران