آنان که در دل شب بار سفر ببستند
با ذکر یا الهی بر ناقه ها نشستند