نمیدونم چرا ولی کلا خیلی خیلی خیلی خستم... فردا محاسبات سازه های بتنی دارم حتی لای کتاب رو باز نکردم... از صبح تا الان نشستم روی کامپیوتر...
خیلی حس بدی هست...