توی یک وبلاگ خوندم که گناهان ما امام زمان رو اذیت میکنه...

اما من به این معتقد نیستم.. این ماییم که با گناهامون امام زمانو ناراحت میکنیم..