دارم از عصبانیت به حد انفجار میرسم...
از دیروز تا الان که دارم مینویسم داشتم روی طراحی یک قالب کار میکردم... رو کامپیوتر خیلی قشنگ نشون میداد... آوردمش روی ویلاگ بیان دیدم کاملا بهم ریخته هست...

اولین قالبی بود که داشتم برای خودم شخصی سازیش حدود 180 درجه میکردم که اینگونه شد نتیجش...