تا حالا شده حتی برای آزمایش آب جوش رو دست بزنید؟

خیلی جالبه.. آب خودش از دما کم میکنه اونوقت اگه اون آب جوش رو دست بزنی دست آدم حتی کف دستش میسوزه...

پیش خودم حساب کردم این آبی که به صورت آزمایشی ریختم رو دستم اینگونه دست آدمو میسوزونه... اونوقت خدای به اون عظمت که خورشید در برابر دیگر مخلوقاتش هیچ هست و ما در برابر خورشید هیچ... میخواد از روی عصبانیت از گنه کاران انتقام بگیره...