خودم رو به این دنیا محدود کردم
دنیای من هم محدود شد...