آسمان همیشه باران رحمتش را میبارد... این ما هستیم که بر سر خود چتر میگذاریم!!!