قصه رفتن از این دنیا کاملا نا عدالتیه!!!
اونایی که نمیخوان برن از این دنیا میرن... (مثل خدابیامرز احمد)
اونایی که میخوان برن از این دنیا نمیرن... (مثل من!!!)

البته نمیدونم احمد میخواست یا نه ... ولی احتمال میدم که نمیخواست!!