از نشانه های تنهایی من این هست که:
گوشیم از سایلنت در اومد...
قفلشم باز کردم...
شارژ کمتر مصرف میکنم...
دست به گوشی نیستم...
بعضی وقت ها موبایلمو جایی جا میذارم...
جالبه برام این اتفاق ها خیلی جالب و دردناک جالبه ...