قدیما لااقل یه دفترچه داشتم برای دردودل های بدون سانسور...که مجبور شدم سربه نیستش کنم... اما الان چی؟ دیگه حتی اون دفترچه رو هم ندارم... فایده ای هم نداره که یه دفترچه دیگه بخرم، چون مجبور میشم اون رو هم آخر نابود کنم... همون یک بار که سربه نیستش کردم و اعماق وجودم سوخت و به درد اومد برام کافیه...تکرارشو دوست ندارم