خدایا شنیده ام که کفاره هر عهدی که با تو بستم و شکستمش،شصت روز روزه یا سیر کردن شصت فقیر هست... خدایا من در گذشته آنقدر عهد بستم و شکستمش که اگر تمام عمرم را هم اگر بنشینم و روزه بگیرم باز هم نمی توانم کمر خود را بالا بگیرم... خدایا تنها و تنها به بخشش تو امیدوارم امیدوارم امیدم نا امید نشود... دوست دارم خدایا...