اگه در طول روز کار کنیم و بدنمان خسته باشد خواب شب بسیار آرام و آرامش بخش خواهد بود و به خستگی روز خواهد ارزید ...