آخر تا به کی در این خواب غفلت خواهی بود؟ به ناچار تورا روزی به خوابی طولانی خواهند برد...