اگه دل کندن آسون تر از کوه بود | یا که فرهاد و شیرینش دروغ بود | نمیشد | حتی یک سنگ از بیستون جدا نمیشد