تازه داشتم احساس میکردم که دارم شیعه میشم.. دیدم نه هنوز مونده تا آدم آلوده ای مثل من خودشو پاک بدونه... دوباره سعی خودمو میکنم انشالله که اینبار با موفقیت ختم میشه...