انگاری شهر تو صبح اول وقت زیباتره!
سرتاسر شهر یک نامحرم بد حجاب نیست بدون اینکه بخوایم چشممون رو بدزدیم سرمون رو بالا نگه میدارم و به شهر نگاه میکنم و لذت میبرم!!
خورشیدم داره کم کم طلوع میکنه و قشنگی شهر دو چندان شده!!