خدایا اینروزها مخصوصا امروز ازت دورم... احساس گناه میکنم فقط... منو از این وضعیت نجاتم بده...